Αναγνώριση απολυτήριου

Η διαδικασία αναγνώρισης απολυτηρίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σχολείο) είναι απαραίτητη σε περίπτωση που ο ξένος μαθητής σκοπεύει να εγγραφεί σε ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Η αναγνώριση των ξένων απολυτήριων στην Ελλάδα γίνεται στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη επειδή η χώρα έχει σύστημα αξιολόγησης γνώσεων με 20βαθμό κλίμακα. Για αυτό το λόγο τα απολυτήρια που είχαν αποκτηθεί στην επικράτεια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης πρέπει απαραιτήτως να περάσουν διαδικασία ισοτιμίας.

Η αναγνώριση των απολυτήριων σχολείου και πτυχίου από ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης (τεχνική σχολή, τεχνικό κολλέγιο) που εκδίδονται σε χώρες του εξωτερικού πραγματοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.

Η αναγνώριση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • για την συνέχιση της φοίτησης σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα με βάση του μέσου βαθμού απολυτήριου (αναγνώριση της ισοτιμίας)
  • για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με την αποκτηθείσα ειδικότητα (πλήρη αναγνώριση)

Ο χρόνος που απαιτείται για την αναγνώριση του απολυτήριου /πτυχίου εξαρτάται από την περαιτέρω χρήση του. Εάν το απολυτήριο το  χρειάζεστε για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, τότε μπορεί να επιστραφεί μέσα σε 1-2 εβδομάδες με θετικό αποτέλεσμα, το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να συνεχίσετε τις σπουδές σας στο πανεπιστήμιο. Σε περίπτωση που το απολυτήριο ή πτυχίο δίπλωμα χρειάζεται για την εργασία στην Ελλάδα, η διαδικασία πιστοποίησης του παίρνει μερικούς μήνες και ο κάτοχός του ίσως να χρειαστεί δώσει επιπλέον εξετάσεις.

Για την αναγνώριση ενός απολυτήριου ή πτυχίου απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή βίζας,
  • αντίγραφο του απολυτηρίου ή πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης (με σφραγίδα Χάγης και την επικυρωμένη μετάφραση),
  • αίτηση και έγγραφο από την τράπεζα του επιβεβαιώνει την πληρωμή κρατικών τελών και άλλα έγγραφα ανάλογα με τον σκοπό της υποβολής τους.

Αν ο φορέας που είχε εκδώσει το απολυτήριο ή το πτυχίο είναι  ιδιωτικό ίδρυμα, τότε πρέπει να προσκομιστεί ένα πιστοποιητικό για την διαπίστευσή του.

Αν θέλετε την πλήρη αναγνώριση του απολυτήριου ή του πτυχίου για την προώθηση στην απασχόληση, το πακέτο θα πρέπει να περιλαμβάνει και άλλα έγγραφα: βιβλιάριο με χρόνια απασχόλησης,  άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαιώσεις και άλλα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την εμπειρία και το χρόνο προϋπηρεσίας.

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά, να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο ή Δικηγορικό Σύλλογο.

Η εταιρεία «Alpha ERMIS» παρέχει ένα πλήρες φάσμα  υπηρεσιών που σχετίζονται με την προετοιμασία των εγγράφων, την πιστοποίησή τους με σφραγίδα Χάγης (αν χρειάζεται), την μετάφραση και την επικύρωση του δικηγόρου, καθώς και την προσκόμισή τους στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.