Νηπιαγωγεία και προσχολική εκπαίδευση

Στην Ελλάδα υπάρχουν δυο ειδών νηπιαγωγεία:

  • κρατικά
  • ιδιωτικά

Στην Ελλάδα η κατώτερη ηλικία εγγραφής των παιδιών στον παιδικό σταθμό είναι 2,5 χρόνια.

Αν αποφασίσετε να στείλετε το παιδί σας στο νηπιαγωγείο της Ελλάδας θα πρέπει να μαζέψετε τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • πιστοποιητικό γέννησης
  • ιατρική κάρτα παιδιού
  • μια δήλωση των γονέων με την αναφορά των προσωπικών τους στοιχείων και του ετήσιου εισοδήματος,  όπου επίσης θα επιβεβαιώνεται η ευθύνη για την φοίτηση του παιδιού στο νηπιαγωγείο

Για την παραλαβή της λίστας των δικαιολογητικών μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διευθυντή του νηπιαγωγείου. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα! Σε περίπτωση που τα έγγραφα εκδόθηκαν στην άλλη χώρα, πρέπει να είναι πιστοποιημένα με την σφραγίδα Χάγης και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα με επικύρωση από δικηγόρο ή Δικηγορικό Σύλλογο.

Ένα παιδί μπορεί να πηγαίνει στο δημόσιο νηπιαγωγείο, εάν τουλάχιστον ένας από τους γονείς του δουλεύει.

Οι παιδικοί σταθμοί στην Ελλάδα λειτουργούν από τις 7.00 έως τις 16.00 καθημερινά. Τα Σαββατοκύριακα οι παιδικοί σταθμοί είναι κλειστά.

Αν θέλετε να στείλετε το παιδί σας σε ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο, τότε δεν θα απαιτηθούν πολλά δικαιολογητικά, βεβαιώσεις, ακόμη και η άδεια διαμονής. Πρέπει να προσκομίσετε:

  • πιστοποιητικό γέννησης
  • κάρτα υγείας του παιδιού με εμβόλια
  • όνομα του γονέα, διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου (σπιτιού, κινητού, εργασίας)

Το κύριο κριτήριο είναι η δυνατότητα των γονέων εγκαίρως και στο ακέραιο να πληρώσουν  τις υπηρεσίες του νηπιαγωγείου.

Ο τρόπος λειτουργίας των ιδιωτικών νηπιαγωγείων είναι διαφορετικός από κρατικά. Ώρες λειτουργίας τους είναι από τις 8.30 ως τις 16.30.

Η προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται από τα νηπιαγωγεία. Προορίζονται για τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Ο σκοπός της προσχολικής εκπαίδευσης είναι η προετοιμασία των παιδιών για το  δημοτικό σχολείο, η εκμάθηση της ανάγνωσης και γραφής, η ανάπτυξη της μεταξύ τους σχέσεων, καθώς και της προσωπικότητας των παιδιών.

Η παρακολούθηση της προσχολικής εκπαίδευσης είναι ελεύθερη και πραγματοποιείται από τις 9.00 ως τις 12.00 μμ.